regulament-oficial-concurs-1-iunie---alinan

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI


1.1. Organizatorul Campaniei (denumit în cele ce urmează „Organizatorul”) este FITERMAN PHARMA S.R.L., cu sediul în Iași, str. Moara de Foc nr. 35, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J22/2863/1994, având CUI RO6787981, avand numar de operator de date cu caracter personal 17754 inscris in Registrul General al ANSPDCP.

 

1.2. Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament (denumit in continuare "Regulamentul"), fiind obligatoriu pentru toti Participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricand in mod unilateral Regulamentul. Astfel de modificari vor fi facute public pe www.alinan.ro si pe pagina de Facebook a Organizatorului « Copii Fericiți, Părinți Liniștiți » cu cel putin 24 de ore inaintea intrarii in vigoare.

 

 

SECTIUNEA 2. TERMINOLOGIE

 

În prezentul Regulament, în afara noțiunilor definite în cuprinsul articolelor, termenii și expresiile de mai jos vor avea urmatoarea semnificație:

 

a) „Forta majora” – reprezinta orice eveniment ori alta cauza exterioara, independenta de vointa Participantilor sau a Organizatorului, neimputabila acestora si care nu poate fi, in mod absolut, prevazuta, controlata ori depasita de catre acestia, si care conduce la neindeplinirea, indeplinirea necorespunzatoare ori la intarzierea executarii prevederilor prezentului Regulament. 

 

b) „Participantii” – orice persoana fizica cu domiciliul in Romania, care indeplineste conditiile de mai jos, se poate inscrie in campanie –„să deseneze Albinuța Propolis C și să lase imaginea cu desenul în comentarii la postarea concursului ”  - prevazute la art. 4.1 din Regulament.

 

    Conditii de participare :

 

Pentru a participa la Campanie, Participantii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

·        sa fie persoane fizice cu domiciliul in Romania cu varsta de minimum 18 ani la data inceperii campaniei; 

·        sa respecte prevederile prezentului Regulament;

 

La campanie NU pot participa angajatii Organizatorului, precum si rudele de gradul I (copii si parinti) si sotul /sotia acestora.

 

Participarea la aceasta campanie implica acceptarea prevederilor prezentului Regulament precum si posibilitatea folosirii in scop publicitar a numelor, imaginii, Participantilor castigatori, fara niciun fel de plata aferenta, acceptul de participare reprezentand cesiunea cu titlu gratuit, a drepturilor patrimoniale corespunzatoare castigatorilor catre Organizator pe teritoriul Romaniei. Prin simpla participare, Participantii isi dau acordul expres si neechivoc ca datele lor personale comunicate Organizatorului, sa intre in baza de date a acestuia, in vederea validarii, atribuirii premiilor cat si pentru pentru actiuni de marketing direct.

 

c) Participantii trebuie să dea share postării sau grupului pe pagina personală și să lase comentariu la postare cu „Done” d) « Premiu » - castigul oferit prin extragere Random Comment Picker for Facebook.

 

  In cadrul campaniei vor fi acordate in total 5 premii in ordinea extragerii celor 5 castigatori, conform mecanismului prevazut la Sectiunea 4 la prezentul Regulament. Fiecare premiu va consta în Akadika Propolis C Zmeură x 10 bomboane; Akadika Proplis C Portocală x 10 bomboane; Akadika Propolis C Mere Verzi x 10 bomboane și Akadika Emetix x 10 acadele.

 

e) “Random Comment Picker for Facebook”sistem electronic de extragere a castigatorilor conform mecanismului de campanie; Extragerea se va desfasura in data de  4 iunie 2024 si va avea loc la adresa punctului de lucru al Organizatorului situat in loc. Iasi, Sos. Pacurari, nr. 127, etaj 1, judet Iasi.

 

f) „Regulament” – reprezinta prezentul document organizatoric al  Campaniei, inclusiv anexele si actele aditionale ulterioare care fac parte din acesta.

 

 

SECTIUNEA 3. DURATA SI ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

 

3.1. Campania are loc in perioada 1-3 iunie 2024

3.2. Campania se va desfasura exclusiv pe teritoriul Romaniei.

 

3.3 Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi durata campaniei si de a modifica conditiile, dar nu inainte de a modifica prezentul regulament si de a anunta acest lucru public.

 

 

SECTIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI


4.1 Respectand prezentul Regulament, vor putea participa la acesta campanie participantii prevazuti la Sectiunea 2 litera b) care se se pot inscrie conform urmatorului mecanism: participantii trebuie să deseneze Albinuța Propolis C și să lase imaginea cu desenul în comentarii la postarea concursului.

 

Valoarea totala a fiecarui premiu este de 96.04 de lei. Valoarea totala a premiilor acordate va fi 480.2 lei.

 

Ø Extragerea va avea loc la data de 4 iunie 2024 prin programul Random Comment Picker for Facebook ce va selecta aleatoriu 5 castigatori, precum si alte 5 rezerve.

 

Anuntarea castigatorilor va fi facuta telefonic si pe pagina de facebook a Organizatorului «Copii fericiți, părinți liniștiți» in termen de maxim 5 zile lucratoare de la extragerea castigatorilor. Organizatorul nu va fi raspunzator in cazul in care castigatorul extras prin Random.org nu raspunde la numarul telefon inscris in formularul de inscriere, drept pentru care Organizatorul va intelege ca acel castigator renunta la premiu, sens in care se va apela la prima rezerva extrasa. Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere in situatia in care Participantul castigator nu raspunde la apelurile Organizatorului, nu se afla in aria de acoperire, are telefonul defect, nu are serviciul roaming activat sau orice situatii in care acesta nu va putea fi contactat in termenul mentionat in prezentul Regulament. 


Pentru asigurarea unei transparente a campaniei, lista cu numele castigatorilor va fi afisata, in termen de 3 (trei) zile lucratoare de la anuntare, pe site-ul www.alinan.ro si pe pagina de facebook a Organizatorului      « Copii Fericiți, Părinți Liniștiți».  

 

4.2. Inmanarea premiilor se va realiza in termen de maxim 15 zile lucratoare de la data anuntarii castigatorilor. Detaliile legate despre modul de intrare in posesia premiului vor forma obiectul unei comunicari pe e-mail sau telefonic intre Organizator si Castigator.

 

4.3 In cadrul acestei campanii nu este posibila inlocuirea premiilor castigate cu contravaloarea acestora in bani sau alte obiecte.

 

4.4 Revendicarile nejustificate de premii, falsurile si plangerile dovedite ca fiind neintemeiate si abuzive, constituie temei pentru organizator in solicitarea de daune interese. 

 

4.5 Organizatorul nu poarta nicio raspundere pentru eventualele reclamatii cu privire la calitatea sau viciile premiilor acordate in aceasta campanie, raspunderea fiind a producatorului/furnizorului.

 

 

SECTIUNEA 5 : TAXE SI IMPOZITE

 

5.1. Dat fiind ca premiul are o valoare sub 600 lei face ca acest castig sa fie neimpozabil, in conformitate cu dispozitiile legii 227/2015 privind codul fiscal.

 

 

SECTIUNEA 6: REGULAMENTUL CAMPANIEI

 

6.1. Regulamentul oficial Campaniei este disponibil, in mod gratuit oricarui participant pe toata perioada campaniei pe site—ul www.alinan.ro  si pe pagina de facebook a Organizatorului «Copii Ferciți, Părinți Liniștiți».

 

6.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de oprire a campaniei in orice moment al acesteia si/sau schimbarea regulilor de participare, obligandu-se totodata sa faca publica hotararea sa in acest sens prin afisarea pe site-ul si pe pagina de facebook a Organizatorului «Copii Fericiți, Părinți Liniștiți» cu cel putin 24 de ore inaintea intrarii in vigoare.

 

 

SECTIUNEA 7: PROTECTIA DATELOR PERSONALE

 

 

7.1. In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre Organizator in conformitate cu Regulamentul UE 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personalsi libera circulatie a acestor date.

Organizatorul actioneaza in calitate de Operator conform GDPR in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal ale participantilor care se inscriu in Campanie. Prelucrarea datelor cu caracter personal colectate va fi guvernata de regulile descrise in acest Regulament.

7.2. Categorii de date cu caracter personal prelucrate in cadrul Campaniei

Prin inscrierea la prezenta Campanie, participantii isi exprima acordul in mod expres si neechivoc ca datele personale furnizate voluntar sa fie prelucrate de catre Operator pentru derularea acestei Campanii, in scopul inscrierii participantilor la prezenta Campanie, efectuarii extragerilor, validarii castigatorilor, atribuirii premiilor si in scopul informarii participantilor cu privire la produsele din portofoliul Fiterman Pharma prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta : newsletter, SMS, email.

Furnizarea datelor cu caracter personal mentionate mai jos este obligatorie pentru participarea la prezenta campanie.

In cadrul Campaniei, Operatorul va colecta de la participanti urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

(i) Nume si prenume;

(ii) Localitate si Judet;

(iii) Adresa de e-mail;

(iv) Numar de telefon.

Daca aceste date nu vor fi furnizate, acest lucru va fi considerat drept un refuz al participantului de a participa la campanie.

Solicitarea de incetare a prelucrarii datelor cu caracter personal furnizate in scopul desfasurarii acestei campanii inainte de finalizarea campaniei sau atribuirii premiilor are drept consecinta invalidarea calitatii de participant eligibil la campanie.

În cazul în care participantii îşi retrag consimțământul pentru prelucrarea Datelor cu Caracter Personal în scopuri promoționale şi publicitare, Organizatorul va înceta respectiva prelucrare fără a afecta participarea la prezenta campanie.

Solicitarea de incetare a prelucrarii datelor cu caracter personal furnizate nu va afecta alte operațiuni de prelucrare ale datelor cu caracter personal care se fac în baza altor temeiuri juridice.

Prin inscrierea la prezenta campanie, participantii declarati castigatori sunt de acord sa le fie facute publice, de catre Organizator, numele si premiile castigate conform prezentului Regulament.

7.3. Scopul prelucrarii

Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Operator in vederea:

(i) organizarii si desfasurarii Campaniei;

(ii) desemnarii si validarii castigatorilor;

(iii) atribuirii premiilor;

(iv) transmiterea de comunicări comerciale cu privire la produsele din portofoliul Fiterman Pharma prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta : newsletter, SMS, email;

(v) solutionarea oricaror plangeri in legatura cu organizarea, desfasurarea Campaniei si acordarea premiilor, pentru apararea in instanta si/sau in cadrul altor proceduri judiciare sau administrative.

7.4. Temeiul juridic al prelucrarii

Datele vor fi prelucrate in temeiul consimtamantului participantilor la prezenta Campanie, prin acceptarea de catre acestia a Regulamentului si a anexelor la acesta, in temeiul obligatiei legale a Organizatorului si in temeiul interesului legitim al Organizatorului.

7.5. Destinatarii datelor cu caracter personal

Organizatorul poate dezvalui datele cu caracter personal prelucrate catre:

•          Furnizori de servicii de curierat;

•          Autoritatilor publicie, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

7.6. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate pentru scopul Campaniei vor fi stocate pe durata acesteia plus o perioada suplimentara de minim 3 ani (cat este termenul de prescriptie pentru actiunile in justitie).

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare.

7.7. Drepturile persoanelor vizate

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura participantilor, pe durata Concursului, urmatoarele drepturi:

(i) dreptul de acces la datele cu caracter personal – persoanele vizate au dreptul de a obtine de la Operator confirmarea ca prelucreaza sau nu datele lor cu caracter personal si, in caz afirmativ, informatii privind specificul prelucrarii cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care se preconizeaza ca vor fi stocate datele cu caracter personal, existent dreptului de a solicita operatorului rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal ori restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal, dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere.

(ii) dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal – persoanele vizate au dreptul de a obtine de la operator rectificarea datelor cu caracter personal inexacte sau completarea datelor cu caracter personal incomplete.

(iii) dreptul la stergerea datelor cu caracter personal – persoanele vizate au dreptul de a obtine stergerea datelor cu caracter personal in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive:

•          Datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

•          Si-au retras consimtamantul pe baza caruia are loc prelucrarea si nu exista alt temei juridic pentru prelucrare;

•          Datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

•          Datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale ce revine Operatorului.

(iv) dreptul la restrictionarea prelucrarii – persoanele vizate au dreptul de a obtine din partea operatorului restrictionarea prelucrarii in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele cazuri:

•          Contesta exactitatea datelor cu caracter personal, pentru o perioada care ii permite operatorului sa verifice exactitatea datelor;

•          Prelucrarea este ilegala, iar persoanele vizate se opun stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb utilizarea lor;

•          Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoanele vizate le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;

•           In cazul in care persoanele vizate s-au opus prelucrarii in conformitate cu art. 21 alin. 1, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanelor vizate.

(v) dreptul la portabilitatea datelor – persoanele vizate au dreptul de a primi datele cu caracter personal care le privesc si pe care le-au furnizat operatorului, intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat in cazul in care:

•          Prelucrarea se bazeaza pe consimtamant

•          Prelucrarea este efectuata prin mijloace automate

(vi) dreptul la opozitie – in orice moment, persoanele vizate au dreptul de a se opune, din motive legate de situatia particulara in care se afla, prelucrarii in temeiul art. 6 alin. 1 litera (e) sau (f) a datelor cu caracter personal care o privesc. Operatorul nu mai prelucreaza datele cu caracter personal, cu exceptia cazului in care operatorul demonstreaza ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor persoanei vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;

(vii) dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia. De asemenea se pot opune oricand prelucrarilor pentru scop de marketing. Organizatorul va inceta respectiva prelucrare fara a afecta insa alte operatiuni de prelucrare ale datelor cu caracter personal care se fac in baza altor temeiuri juridice.

(viii) dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Pentru exercitarea drepturile mentionale anterior participantii se pot adresa Operatorului fie printr-o cerere scrisa, datata, semnata si expediata la adresa : Mun Iasi, Sos. Pacurari nr. 127, Jud Iasi fie prin transmiterea cererii la adresa de e-mail dpo@fitermanpharma.ro.

7.8. Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitului obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

7.9. Alte prevederi

Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi procesate in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si a legislatiei din domeniu.

 

SECTIUNEA 8: LITIGII

 

8.1. In cazul unor potentiale litigii aparute intre Organizator si Participanti, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane de la sediul Organizatorului.

 

 

SECTIUNEA 9: FORTA MAJORA

 

9.1. In cazul aparitiei unui caz de Forta Majora in intelesul notiunii de la sectiunea 2 litera (a) din prezentul Regulament, daca o situatie de Forta Majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. 

 

9.2. Organizatorul, daca invoca Forta majora, este obligat sa comunice participantilor existenta acesteia in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia respectivului caz de Forta Majora. Comunicarea se va realiza prin orice mijloc posibil de comunicare.

 

 

SECTIUNEA 10: DIVERSE

 

10.1. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a acestei Campanii, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii/Campanie. 

 

10.2. Participarea la aceasta campanie implica acceptarea prevederilor prezentului Regulament. Prin participarea la campanie, Participantii accepta ca datele lor comunicate Organizatorului sa intre in baza de date a Organizatorului.

 

10.3. Campania promotionala se va derula conform prezentului Regulament care este obligatoriu pentru toti Participantii.

 

10.4. Prezentul acord este supus in intregime legii romane.

 

10.5. Prin inscrierea la aceasta Campanie, participantii, precum si toti cei implicati in acest campanie, sunt de acord si accepta in mod irevocabil prevederile prezentului Regulament, intelegand pe deplin modul de functionare al campaniei.

 

10.6 Eventualele reclamatii legate de derularea campaniei se vor putea trimite pe e-mail la adresa juridic@fitermanpharma.ro sau la adresa punctului nostru de lucru: Sos. Pacurari, nr. 127, etaj 1, Iasi, pana la data extragerii la campanie. Organizatorul nu se obliga sa intretina corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare care apar ulterior acordarii efective a premiilor.

Citește și...

Am selectat câteva articole care s-ar putea să te intereseze. Nu ezita să arunci o privire și să ne spui părerea ta!