regulament-oficial-hai-i-tu-n-comunitatea-despre-piele-ca-ntre-fete

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

 

1.1. Organizatorul Campaniei (denumit în cele ce urmează „Organizatorul”) este FITERMAN PHARMA S.R.L., cu sediul în Iași, str. Moara de Foc nr.35, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J22/2863/1994, având CUI RO6787981, avand numar de operator de date cu caracter personal 17754 inscris in Registrul General al ANSPDCP.

 

1.2. Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament (denumit in continuare "Regulamentul"),fiind obligatoriu pentru toti Participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricand in mod unilateral Regulamentul. Astfel de modificari vor fi facute public pe doctorfiterman.ro si pe pagina de Facebook a Organizatorului « Doctor Fiterman » cu cel putin 24de ore inaintea intrarii in vigoare.

 

 

SECTIUNEA 2. TERMINOLOGIE

 

În prezentul Regulament, în afara noțiunilor definite în cuprinsul articolelor, termenii și expresiile de mai jos vor avea urmatoarea semnificație:

 

a) „Forta majora” – reprezinta orice eveniment ori alta cauza exterioara,independenta de vointa Participantilor sau a Organizatorului, neimputabila acestora si care nu poate fi, in mod absolut, prevazuta, controlata ori depasita de catre acestia, si care conduce la neindeplinirea, indeplinirea necorespunzatoare ori la intarzierea executarii prevederilor prezentului Regulament. 

 

b) „Participantii” – orice persoana fizica cu domiciliul in Romania, care indeplineste conditiile de mai jos, prevazute la art. 4.1 din Regulament, se poate inscrie in campanie.

 

  Conditii de participare :

 

Pentru a participa la Campanie, Participantii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

·      sa fie persoane fizice cu domiciliul in Romania cu varsta de minimum 18 ani la data inceperii campaniei; 

·      sa respecte prevederile prezentului Regulament;

 

La campanie NU pot participa angajatii Organizatorului, precum si rudele de gradul I (copii si parinti) si sotul /sotia acestora.

 

Participarea la aceasta campanie implica acceptarea prevederilor prezentului Regulament precum si posibilitatea folosirii in scop publicitar a numelor, imaginii, Participantilor castigatori, fara niciun fel de plata aferenta, acceptul de participare reprezentand cesiunea cu titlu gratuit, a drepturilor patrimoniale corespunzatoare castigatorilor catre Organizator pe teritoriul Romaniei. Prin simpla participare, Participantii isi dau acordul expres si neechivoc ca datelelor personale comunicate Organizatorului, sa intre in baza de date a acestuia, in vederea validarii, atribuirii premiilor cat si pentru pentru actiuni de marketing direct.

 

c) Participantii trebuie sa invite 5 prietene în comunitatea Despre piele. Ca-ntre fete și să menționeze în comentarii, la postarea concursului din cadrul comunității, ce produse le-ar plăcea să încerce din gama NOSPOT

d) « Premiu » - castigul oferit prin extragere Random.org.

 

In cadrul campaniei vor fi acordate in total 3 premii in ordinea extragerii celor 3 castigatori, conform mecanismului prevazut la Sectiunea 4 la prezentul Regulament. Fiecare premiu va consta în 3 produse, la alegere, din gama NOSPOT.

 

e) “Random” – sistem electronic de extragere a castigatorilor conform mecanismului de campanie; Extragerea se va desfasura indata de 18 octombrie 2023 si va avea loc la adresa punctului de lucru al Organizatorului situat in loc. Iasi, Sos.Pacurari, nr. 127, etaj 1, judet Iasi.

 

f) „Regulament” – reprezinta prezentul document organizatoric al Campaniei, inclusiv anexele si actele aditionale ulterioare care fac parte din acesta.

 

 

SECTIUNEA 3. DURATA SI ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

 

3.1. Campania are loc in perioada 11-18 octombrie 2023

3.2. Campania se va desfasura exclusiv pet eritoriul Romaniei.

 

3.3 Organizatorul isi rezerva dreptul de aprelungi durata campaniei si de a modifica conditiile, dar nu inainte de amodifica prezentul regulament si de a anunta acest lucru public.

 

 

SECTIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI

 

4.1 Respectand prezentul Regulament, vor putea participa la acesta campanie participantii prevazuti la Sectiunea 2 litera b) care se se pot inscrie conform urmatorului mecanism: participantii trebuie sa invite 5 prietene în comunitatea Despre piele. Ca-ntre fete și să menționeze în comentarii, la postarea concursului din cadrul comunității, ce produse le-ar plăcea să încerce din gama NOSPOT

Extragerea va avea loc la data de 18 octombrie 2023 prin programul RANDOM. ORG ce va selecta aleatoriu 3 castigatori, precum si alte 3 rezerve.

 

Anuntarea castigatorilor va fi facuta telefonic si pe pagina de facebook aOrganizatorului «Doctor Fiterman» in termen de maxim 5 zile lucratoare de la extragerea castigatorilor. Organizatorul nuva fi raspunzator in cazul in care castigatorul extras prin Random.org nuraspunde la numarul telefon inscris in formularul de inscriere, drept pentrucare Organizatorul va intelege ca acel castigator renunta la premiu, sens incare se va apela la prima rezerva extrasa. Organizatorul nu isi asumanicio raspundere in situatia in care Participantul castigator nu raspunde laapelurile Organizatorului, nu se afla in aria de acoperire, are telefonuldefect, nu are serviciul roaming activat sau orice situatii in care acesta nuva putea fi contactat in termenul mentionat in prezentul Regulament. 

 

Pentru asigurarea unei transparente a campaniei, lista cu numele castigatorilor va fi afisata, in termen de 3 (trei) zilel ucratoare de la anuntare, pe site-ul www.doctorfiterman.rosi pe pagina de facebook a Organizatorului « Doctor Fiterman».

 

4.2. Inmanarea premiilor se va realiza in termen de maxim 15 zile lucratoare de la data anuntarii castigatorilor. Detaliile legate despre modul de intrare in posesia premiului vor forma obiectul unei comunicari pe e-mail sau telefonic intre Organizator si Castigator.

 

4.3 In cadrul acestei campanii nu este posibila inlocuirea premiilor castigate cu contravaloarea acestora in bani sau alte obiecte.

 

4.4 Revendicarile nejustificate de premii, falsurile si plangerile dovedite ca fiind neintemeiate si abuzive, constituie temei pentru organizator in solicitarea de daune interese. 

4.5 Organizatorul nu poarta nicio raspundere pentru eventualele reclamatii cu privire la calitatea sau viciile premiilor acordate in aceasta campanie,raspunderea fiind a producatorului/furnizorului.

 

 

SECTIUNEA 5 : TAXE SI IMPOZITE

 

5.1. Dat fiind ca premiul are o valoare sub 600 lei face ca acest castig sa fie neimpozabil, in conformitate cu dispozitiil elegii 227/2015 privind codul fiscal.

 

 

SECTIUNEA 6: REGULAMENTUL CAMPANIEI

 

6.1. Regulamentul oficial Campaniei este disponibil, in mod gratuit oricarui participant pe toata perioada campaniei pe site-ul www.doctorfiterman.ro si pe pagina de facebook a Organizatorului «Doctor Fiterman».

 

6.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de oprire a campaniei in orice moment al acesteia si/sau schimbarea regulilor de participare, obligandu-se totodata sa faca publica hotararea sa in acest sens prin afisarea pe site-ul www.doctorfiterman.ro si pe pagina de facebook a Organizatorului «Doctor Fiterman» cu cel putin 24 de ore inaintea intrarii invigoare.

 

 

SECTIUNEA 7: PROTECTIA DATELOR PERSONALE

 

7.1. In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre Organizator in conformitate cu Regulamentul UE 2016/679 privind protectia persoanelor fizicein ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Organizatorul actioneaza in calitate de Operator conform GDPR in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal ale participantilor care se inscriu in Campanie. Prelucrarea datelor cu caracter personal colectate va fi guvernata de regulile descrise in acest Regulament.

7.2. Categorii de date cu caracter personal prelucrate in cadrul Campaniei

Prin inscrierea la prezenta Campanie,participantii isi exprima acordul in mod expres si neechivoc ca datele personale furnizate voluntar sa fie prelucrate de catre Operator pentru derularea acestei Campanii,in scopul inscrierii participantilor la prezenta Campanie, efectuarii extragerilor, validarii castigatorilor, atribuirii premiilor si in scopul informariiparticipantilor cu privire la produsele din portofoliul Fiterman Pharma prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta: newsletter, SMS,email.

Furnizarea datelor cu caracter personal mentionate mai jos este obligatorie pentru participarea la prezenta campanie.

In cadrul Campaniei,Operatorul va colecta de la participanti urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

(i) Nume si prenume;

(ii) Localitate siJudet;

(iii) Adresa de e-mail;

(iv) Numar de telefon.

Daca aceste date nu vorfi furnizate, acest lucru va fi considerat drept un refuz al participantului dea participa la campanie.

Solicitarea de incetarea prelucrarii datelor cu caracter personal furnizate in scopul desfasurariiacestei campanii inainte de finalizarea campaniei sau atribuirii premiilor aredrept consecinta invalidarea calitatii de participant eligibil la campanie.

În cazul în care participantiiîşi retrag consimțământul pentru prelucrarea Datelor cu Caracter Personal înscopuri promoționale şi publicitare, Organizatorul va înceta respectivaprelucrare fără a afecta participarea la prezenta campanie.

Solicitarea de incetare aprelucrarii datelor cu caracter personal furnizate nu va afecta alte operațiunide prelucrare ale datelor cu caracter personal care se fac în baza altortemeiuri juridice.

Prin inscrierea laprezenta campanie, participantii declarati castigatori sunt de acord sa le fiefacute publice, de catre Organizator, numele si premiile castigate conformprezentului Regulament.

7.3. Scopul prelucrarii

Datele cu caracterpersonal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Operator invederea:

(i) organizarii sidesfasurarii Campaniei;

(ii) desemnarii sivalidarii castigatorilor;

(iii) atribuiriipremiilor;

(iv) transmiterea decomunicări comerciale cu privire la produsele din portofoliul Fiterman Pharma prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta : newsletter, SMS,email;

(v) solutionarea oricaror plangeri inlegatura cu organizarea, desfasurarea Campaniei si acordarea premiilor, pentruapararea in instanta si/sau in cadrul altor proceduri judiciare sauadministrative.

7.4. Temeiul juridic al prelucrarii

Datele vor fi prelucrate in temeiulconsimtamantului participantilor la prezenta Campanie, prin acceptarea de catreacestia a Regulamentului si a anexelor la acesta, in temeiul obligatiei legalea Organizatorului si in temeiul interesului legitim al Organizatorului.

7.5. Destinatariidatelor cu caracter personal

Organizatorul poatedezvalui datele cu caracter personal prelucrate catre:

•     Furnizori de servicii de curierat;

•     Autoritatilor publicie, in cazurile in care Operatorultrebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

7.6. Perioada de stocarea datelor cu caracter personal

Datele cu caracterpersonal colectate pentru scopul Campaniei vor fi stocate pe durata acesteiaplus o perioada suplimentara de minim 3 ani (cat este termenul de prescriptiepentru actiunile in justitie).

La expirarea perioadeide stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge acestedate de pe mijloacele de prelucrare si stocare.

7.7. Drepturilepersoanelor vizate

In vederea asigurariiunei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura participantilor,pe durata Concursului, urmatoarele drepturi:

(i) dreptul de acces ladatele cu caracter personal – persoanele vizate au dreptul de a obtine de laOperator confirmarea ca prelucreaza sau nu datele lor cu caracter personal si,in caz afirmativ, informatii privind specificul prelucrarii cum ar fi: scopul,categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor,perioada pentru care se preconizeaza ca vor fi stocate datele cu caracterpersonal, existent dreptului de a solicita operatorului rectificarea saustergerea datelor cu caracter personal ori restrictionarea prelucrarii datelorcu caracter personal, dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati desupraveghere.

(ii) dreptul larectificarea datelor cu caracter personal – persoanele vizate au dreptul de aobtine de la operator rectificarea datelor cu caracter personal inexacte saucompletarea datelor cu caracter personal incomplete.

(iii) dreptul lastergerea datelor cu caracter personal – persoanele vizate au dreptul de aobtine stergerea datelor cu caracter personal in cazul in care se aplica unuldintre urmatoarele motive:

•     Datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentruindeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

•     Si-au retras consimtamantul pe baza caruia are loc prelucrareasi nu exista alt temei juridic pentru prelucrare;

•     Datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

•     Datele cu caracter personal trebuie sterse pentrurespectarea unei obligatii legale ce revine Operatorului.

(iv) dreptul larestrictionarea prelucrarii – persoanele vizate au dreptul de a obtine dinpartea operatorului restrictionarea prelucrarii in cazul in care se aplica unuldintre urmatoarele cazuri:

•     Contestaexactitatea datelor cu caracter personal, pentru o perioada care ii permiteoperatorului sa verifice exactitatea datelor;

•     Prelucrareaeste ilegala, iar persoanele vizate se opun stergerii datelor cu caracterpersonal, solicitand in schimb utilizarea lor;

•     Operatorulnu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, darpersoanele vizate le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unuidrept in instanta;

•     In cazul in care persoanele vizate s-au opus prelucrarii in conformitate cuart. 21 alin. 1, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturilelegitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanelor vizate.

(v) dreptul la portabilitatea datelor –persoanele vizate au dreptul de a primi datele cu caracter personal care leprivesc si pe care le-au furnizat operatorului, intr-un format structurat,utilizat in mod curent si care poate fi citit automat in cazul in care:

•     Prelucrarease bazeaza pe consimtamant

•     Prelucrareaeste efectuata prin mijloace automate

(vi) dreptul la opozitie – in orice moment,persoanele vizate au dreptul de a se opune, din motive legate de situatiaparticulara in care se afla, prelucrarii in temeiul art. 6 alin. 1 litera (e)sau (f) a datelor cu caracter personal care o privesc. Operatorul nu maiprelucreaza datele cu caracter personal, cu exceptia cazului in care operatoruldemonstreaza ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea sicare prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor persoaneivizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;

(vii) dreptul deretragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara caaceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantuluiinainte de retragerea acestuia. De asemenea se pot opune oricand prelucrarilorpentru scop de marketing. Organizatorul va inceta respectiva prelucrare fara aafecta insa alte operatiuni de prelucrare ale datelor cu caracter personal carese fac in baza altor temeiuri juridice.

(viii) dreptul de adepune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a PrelucrariiDatelor cu Caracter Personal.

Pentru exercitareadrepturile mentionale anterior participantii se pot adresa Operatorului fieprintr-o cerere scrisa, datata, semnata si expediata la adresa : Mun Iasi,Sos. Pacurari nr. 127, Jud Iasi fie prin transmiterea cererii la adresa dee-mail dpo@fitermanpharma.ro.

7.8. Securitatea datelorcu caracter personal

Operatorul se obliga saimplementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurariiunui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinandparticipantilor la Campanie. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicituluiobligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tineseama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracterpersonal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea,pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat ladatele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

7.9. Alte prevederi

Datele personale aleparticipantilor la Campanie vor fi procesate in conformitate cu prevederileRegulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea cepriveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatiea acestor date si a legislatiei din domeniu.

 

SECTIUNEA 8: LITIGII

 

8.1. In cazul unor potentiale litigii aparuteintre Organizator si Participanti, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarealitigiilor pe cale amiabila, partile implicate vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romanede la sediul Organizatorului.

 

 

SECTIUNEA 9: FORTA MAJORA

 

9.1. In cazul aparitiei unui caz de FortaMajora in intelesul notiunii de la sectiunea 2 litera (a) din prezentul Regulament, daca osituatie de Forta Majora impiedica sau intarzie total sau partial executareaRegulamentului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privindindeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sauintarziata. 

 

9.2. Organizatorul, daca invoca Forta majora, esteobligat sa comunice participantilor existenta acesteia in termen de 5 (cinci)zile lucratoare de la aparitia respectivului caz de Forta Majora. Comunicarease va realiza prin orice mijloc posibil de comunicare.

 

 

SECTIUNEA 10: DIVERSE

 

10.1. Organizatorul este indreptatit sa ia toatemasurile necesare in caz de tentativa de frauda a acestei Campanii, abuz sauorice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acesteiCampanii/Campanie. 

 

10.2. Participarea la aceasta campanie implicaacceptarea prevederilor prezentului Regulament. Prin participarea la campanie,Participantii accepta ca datele lor comunicate Organizatorului sa intre inbaza de date a Organizatorului.

 

10.3. Campania promotionala se va derula conformprezentului Regulament care este obligatoriu pentru toti Participantii.

 

10.4. Prezentul acord este supus in intregimelegii romane.

 

10.5. Prin inscrierea laaceasta Campanie, participantii, precum si toti cei implicati in acestcampanie, sunt de acord si accepta in mod irevocabil prevederile prezentuluiRegulament, intelegand pe deplin modul de functionare al campaniei.

 

10.6 Eventualelereclamatii legate de derularea campaniei se vor putea trimite pe e-mail laadresa juridic@fitermanpharma.ro sau la adresapunctului nostru de lucru: Sos. Pacurari, nr. 127, etaj 1, Iasi, pana la dataextragerii la campanie. Organizatorul nu se obliga sa intretina corespondenta cusolicitantii unor revendicari necastigatoare care apar ulterior acordariiefective a premiilor.

Citește și...

Am selectat câteva articole care s-ar putea să te intereseze. Nu ezita să arunci o privire și să ne spui părerea ta!