regulament-oficial-campanie-de-pate

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

 

1.1. Organizatorul Campaniei (denumit in cele ce urmeaza “Organizatorul”) este FITERMAN PHARMA S.R.L., cu sediul in Iasi, str. Moara de Foc nr.35, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J22/2863/1994, avandCUI RO6787981, avand numar de operator de date cu caracter personal 17754inscris in Registrul General al ANSPDCP.

 

1.2. Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament (denumit in continuare "Regulamentul"),fiind obligatoriu pentru toti Participantii. Organizatorul isi rezerva dreptulde a modifica oricand in mod unilateral Regulamentul. Astfel de modificari vor fi facute public pe doctorfiterman.rosi pe pagina de Facebook a Organizatorului « Doctor Fiterman » cu cel putin 24de ore inaintea intrarii in vigoare.

 

 

SECTIUNEA 2. TERMINOLOGIE

 

In prezentul Regulament, in afara notiunilordefinite in cuprinsul articolelor, termenii si expresiile de mai jos vor aveaurmatoarea semnificatie:

 

a) „Fortamajora” – reprezinta orice eveniment ori alta cauza exterioara,independenta de vointa Participantilor sau a Organizatorului, neimputabilaacestora si care nu poate fi, in mod absolut, prevazuta, controlata ori depasita de catre acestia, si care conduce la neindeplinirea, indeplinirea necorespunzatoare ori la intarzierea executarii prevederilor prezentului Regulament. 

 

b) „Participantii” – orice persoanafizica cu domiciliul in Romania, care indeplineste conditiile de mai jos, sepoate inscrie in campanie daca da like paginii Doctor Fiterman, follow peinstagram doctorfiterman, intră pe www.shopfiterman.ro, la categoria Îngrijirepersonală și lasa in comentarii ce produse și-ar dori si tag catre 2 prieteni, prevazutela art. 4.1 din Regulament.

 

  Conditii de participare :

 

Pentru a participa la Campanie, Participantii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

·      sa fie persoane fizice cu domiciliul inRomania cu varsta de minimum 18 ani la data inceperii campaniei; 

·      sa respecte prevederile prezentuluiRegulament;

 

La campanie NU pot participa angajatii Organizatorului, precum si rudele degradul I (copii si parinti) si sotul /sotia acestora.

 

Participarea la aceasta campanie implica acceptarea prevederilorprezentului Regulament precum si posibilitatea folosirii in scop publicitar a numelor, imaginii, Participantilor castigatori,fara niciun fel de plata aferenta, acceptul de participare reprezentandcesiunea cu titlu gratuit, a drepturilor patrimoniale corespunzatoarecastigatorilor catre Organizator pe teritoriul Romaniei. Prin simplaparticipare, Participantii isi dau acordul expres si neechivoc ca datele lorpersonale comunicate Organizatorului, sa intre in baza de date a acestuia, invederea validarii, atribuirii premiilor cat si pentru pentru actiuni demarketing direct.

 

c) Participantii trebuie dea like paginii Doctor Fiterman, follow pe instagramdoctorfiterman, sa intre pe www.shopfiterman.ro, la categoria Îngrijirepersonală și sa lase in comentarii ce produse și-ar dori si sa dea tag catre 2prieteni

 

d) « Premiu » - castigul oferit prin extragere Random.org.

 

 In cadrulcampaniei vor fi acordate in total 3 premiiin ordinea extragerii celor 3 castigatori, conform mecanismului prevazut laSectiunea 4 la prezentul Regulament. Fiecare premiu va consta intr-un voucher de 150 de lei de care vor puteaachizitiona produse din gama de cosmetice.

 

e) “Random” – sistem electronic de extragere acastigatorilor conform mecanismului de campanie; Extragerea se va desfasura indata de 11 aprilie 2023 si va avealoc la adresa punctului de lucru al Organizatorului situat in loc. Iasi, Sos.Pacurari, nr. 127, etaj 1, judet Iasi.

 

f) „Regulament” – reprezinta prezentul document organizatoric al Campaniei, inclusiv anexele si actele aditionale ulterioare care fac parte dinacesta.

 

 

SECTIUNEA 3. DURATA SI ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

 

3.1. Campania are loc in perioada 7-11aprilie 2023

3.2. Campania se va desfasura exclusiv peteritoriul Romaniei.

 

3.3 Organizatorul isi rezerva dreptul de aprelungi durata campaniei si de a modifica conditiile, dar nu inainte de amodifica prezentul regulament si de a anunta acest lucru public.

 

 

SECTIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI

 

4.1Respectand prezentul Regulament, vor putea participa la acesta campanieparticipantii prevazuti la Sectiunea 2 litera b) care se se pot inscrie conformurmatorului mecanism:

 

Participantii sa dea like paginii Doctor Fiterman, follow pe instagramdoctorfiterman, sa intre pe www.shopfiterman.ro, la categoria Îngrijirepersonală și sa lase in comentarii ce produse și-ar dori si sa dea tag catre 2prieteni,

 

 

 

Ø Extragerea va avea loc la data de 11 aprilie 2023 prinprogramul RANDOM. ORG ce va selecta aleatoriu 3 castigatori, precum si alte 3 rezerve.

 

Anuntarea castigatorilor va fi facuta telefonic si pe pagina de facebook aOrganizatorului «Doctor Fiterman» in termen de maxim 5 zile lucratoare de la extragerea castigatorilor. Organizatorul nuva fi raspunzator in cazul in care castigatorul extras prin Random.org nu raspundela numarul telefon inscris in formularul de inscriere, drept pentru careOrganizatorul va intelege ca acel castigator renunta la premiu, sens in care seva apela la prima rezerva extrasa. Organizatorul nu isi asuma nicioraspundere in situatia in care Participantul castigator nu raspunde laapelurile Organizatorului, nu se afla in aria de acoperire, are telefonuldefect, nu are serviciul roaming activat sau orice situatii in care acesta nuva putea fi contactat in termenul mentionat in prezentul Regulament. 

 

Pentruasigurarea unei transparente a campaniei, lista cu numele castigatorilor va fiafisata, in termen de 3 (trei) zilelucratoare de la anuntare, pe site-ul www.doctorfiterman.rosi pe pagina de facebook aOrganizatorului   « Doctor Fiterman».

 

4.2. Inmanarea premiilor se va realiza in termen de maxim 15 zile lucratoare de la data anuntarii castigatorilor.Detaliile legate despre modul de intrare in posesia premiului vor formaobiectul unei comunicari pe e-mail sau telefonic intre Organizator siCastigator.

 

4.3 In cadrul acestei campanii nu este posibila inlocuirea premiilorcastigate cu contravaloarea acestora in bani sau alte obiecte.

 

4.4 Revendicarile nejustificate de premii, falsurile si plangerile dovediteca fiind neintemeiate si abuzive, constituie temei pentru organizator insolicitarea de daune interese. 

4.5 Organizatorul nu poarta nicio raspundere pentru eventualele reclamatiicu privire la calitatea sau viciile premiilor acordate in aceasta campanie,raspunderea fiind a producatorului/furnizorului.

 

 

SECTIUNEA 5 : TAXE SI IMPOZITE

 

5.1. Dat fiind ca premiul are o valoare sub 600lei face ca acest castig sa fie neimpozabil, in conformitate cu dispozitiilelegii 227/2015 privind codul fiscal.

 

 

SECTIUNEA 6: REGULAMENTUL CAMPANIEI

 

6.1. Regulamentul oficial Campaniei este disponibil, in mod gratuitoricarui participant pe toata perioada campaniei pe site-ul www.doctorfiterman.rosi pe pagina de facebook aOrganizatorului «Fiterman Pharma».

 

6.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de oprire acampaniei in orice moment al acesteia si/sau schimbarea regulilor departicipare, obligandu-se totodata sa faca publica hotararea sa in acest sens prin afisarea pe site-ul www.doctorfiterman.rosi pe pagina de facebook aOrganizatorului «Doctor Fiterman» cu cel putin 24 de ore inaintea intrarii invigoare.

 

 

SECTIUNEA 7: PROTECTIA DATELOR PERSONALE

 

7.1. In vedereadesfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fiprelucrate de catre Organizator inconformitate cu Regulamentul UE 2016/679 privind protectia persoanelor fizicein ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personalsi liberacirculatie a acestor date.

Organizatorul actioneaza in calitate de Operatorconform GDPR in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal aleparticipantilor care se inscriu in Campanie. Prelucrarea datelor cu caracterpersonal colectate va fi guvernata de regulile descrise in acest Regulament.

7.2. Categorii de date cu caracter personalprelucrate in cadrul Campaniei

Prin inscrierea la prezenta Campanie,participantii isi exprima acordul in mod expres si neechivoc ca datelepersonale furnizate voluntar sa fie prelucrate de catre Operator pentru derularea acestei Campanii,in scopul inscrierii participantilor la prezenta Campanie, efectuariiextragerilor, validarii castigatorilor, atribuirii premiilor si in scopul informariiparticipantilor cu privire la produsele din portofoliul Fiterman Pharma prinintermediul mijloacelor de comunicare la distanta : newsletter, SMS,email.

Furnizarea datelor cucaracter personal mentionate mai jos este obligatorie pentru participarea laprezenta campanie.

In cadrul Campaniei,Operatorul va colecta de la participanti urmatoarele categorii de date cucaracter personal:

(i) Nume si prenume;

(ii) Localitate siJudet;

(iii) Adresa de e-mail;

(iv) Numar de telefon.

Daca aceste date nu vorfi furnizate, acest lucru va fi considerat drept un refuz al participantului dea participa la campanie.

Solicitarea de incetarea prelucrarii datelor cu caracter personal furnizate in scopul desfasurariiacestei campanii inainte de finalizarea campaniei sau atribuirii premiilor aredrept consecinta invalidarea calitatii de participant eligibil la campanie.

În cazul în care participantiiîşi retrag consimțământul pentru prelucrarea Datelor cu Caracter Personal înscopuri promoționale şi publicitare, Organizatorul va înceta respectivaprelucrare fără a afecta participarea la prezenta campanie.

Solicitarea de incetare aprelucrarii datelor cu caracter personal furnizate nu va afecta alte operațiunide prelucrare ale datelor cu caracter personal care se fac în baza altortemeiuri juridice.

Prin inscrierea laprezenta campanie, participantii declarati castigatori sunt de acord sa le fiefacute publice, de catre Organizator, numele si premiile castigate conformprezentului Regulament.

7.3. Scopul prelucrarii

Datele cu caracterpersonal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Operator invederea:

(i) organizarii sidesfasurarii Campaniei;

(ii) desemnarii sivalidarii castigatorilor;

(iii) atribuiriipremiilor;

(iv) transmiterea decomunicări comerciale cu privire la produsele din portofoliul Fiterman Pharmaprin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta : newsletter, SMS,email;

(v) solutionarea oricaror plangeri inlegatura cu organizarea, desfasurarea Campaniei si acordarea premiilor, pentruapararea in instanta si/sau in cadrul altor proceduri judiciare sauadministrative.

7.4. Temeiul juridic al prelucrarii

Datele vor fi prelucrate in temeiulconsimtamantului participantilor la prezenta Campanie, prin acceptarea de catreacestia a Regulamentului si a anexelor la acesta, in temeiul obligatiei legalea Organizatorului si in temeiul interesului legitim al Organizatorului.

7.5. Destinatariidatelor cu caracter personal

Organizatorul poatedezvalui datele cu caracter personal prelucrate catre:

•     Furnizori de servicii de curierat;

•     Autoritatilor publicie, in cazurile in care Operatorultrebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

7.6. Perioada de stocarea datelor cu caracter personal

Datele cu caracterpersonal colectate pentru scopul Campaniei vor fi stocate pe durata acesteiaplus o perioada suplimentara de minim 3 ani (cat este termenul de prescriptiepentru actiunile in justitie).

La expirarea perioadeide stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge acestedate de pe mijloacele de prelucrare si stocare.

7.7. Drepturilepersoanelor vizate

In vederea asigurariiunei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura participantilor,pe durata Concursului, urmatoarele drepturi:

(i) dreptul de acces ladatele cu caracter personal – persoanele vizate au dreptul de a obtine de laOperator confirmarea ca prelucreaza sau nu datele lor cu caracter personal si,in caz afirmativ, informatii privind specificul prelucrarii cum ar fi: scopul,categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor,perioada pentru care se preconizeaza ca vor fi stocate datele cu caracterpersonal, existent dreptului de a solicita operatorului rectificarea saustergerea datelor cu caracter personal ori restrictionarea prelucrarii datelorcu caracter personal, dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati desupraveghere.

(ii) dreptul larectificarea datelor cu caracter personal – persoanele vizate au dreptul de aobtine de la operator rectificarea datelor cu caracter personal inexacte saucompletarea datelor cu caracter personal incomplete.

(iii) dreptul lastergerea datelor cu caracter personal – persoanele vizate au dreptul de aobtine stergerea datelor cu caracter personal in cazul in care se aplica unuldintre urmatoarele motive:

•     Datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentruindeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

•     Si-au retras consimtamantul pe baza caruia are locprelucrarea si nu exista alt temei juridic pentru prelucrare;

•     Datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

•     Datele cu caracter personal trebuie sterse pentrurespectarea unei obligatii legale ce revine Operatorului.

(iv) dreptul larestrictionarea prelucrarii – persoanele vizate au dreptul de a obtine dinpartea operatorului restrictionarea prelucrarii in cazul in care se aplica unuldintre urmatoarele cazuri:

•     Contestaexactitatea datelor cu caracter personal, pentru o perioada care ii permiteoperatorului sa verifice exactitatea datelor;

•     Prelucrareaeste ilegala, iar persoanele vizate se opun stergerii datelor cu caracterpersonal, solicitand in schimb utilizarea lor;

•     Operatorulnu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, darpersoanele vizate le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unuidrept in instanta;

•     In cazul in care persoanele vizate s-au opus prelucrarii in conformitate cuart. 21 alin. 1, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturilelegitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanelor vizate.

(v) dreptul la portabilitatea datelor –persoanele vizate au dreptul de a primi datele cu caracter personal care leprivesc si pe care le-au furnizat operatorului, intr-un format structurat,utilizat in mod curent si care poate fi citit automat in cazul in care:

•     Prelucrarease bazeaza pe consimtamant

•     Prelucrareaeste efectuata prin mijloace automate

(vi) dreptul la opozitie – in orice moment,persoanele vizate au dreptul de a se opune, din motive legate de situatiaparticulara in care se afla, prelucrarii in temeiul art. 6 alin. 1 litera (e)sau (f) a datelor cu caracter personal care o privesc. Operatorul nu maiprelucreaza datele cu caracter personal, cu exceptia cazului in care operatoruldemonstreaza ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea sicare prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor persoaneivizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept ininstanta;

(vii) dreptul de retragerea consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca aceastasa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inaintede retragerea acestuia. De asemenea se pot opune oricand prelucrarilor pentruscop de marketing. Organizatorul va inceta respectiva prelucrare fara a afectainsa alte operatiuni de prelucrare ale datelor cu caracter personal care se facin baza altor temeiuri juridice.

(viii) dreptul de adepune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a PrelucrariiDatelor cu Caracter Personal.

Pentru exercitareadrepturile mentionale anterior participantii se pot adresa Operatorului fieprintr-o cerere scrisa, datata, semnata si expediata la adresa : Mun Iasi,Sos. Pacurari nr. 127, Jud Iasi fie prin transmiterea cererii la adresa dee-mail dpo@fitermanpharma.ro.

7.8. Securitatea datelorcu caracter personal

Operatorul se obliga saimplementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurariiunui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinandparticipantilor la Campanie. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicituluiobligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tineseama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracterpersonal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea,pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat ladatele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

7.9. Alte prevederi

Datele personale aleparticipantilor la Campanie vor fi procesate in conformitate cu prevederileRegulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea cepriveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatiea acestor date si a legislatiei din domeniu.

 

SECTIUNEA 8: LITIGII

 

8.1. In cazul unor potentiale litigii aparuteintre Organizator si Participanti, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarealitigiilor pe cale amiabila, partile implicatevor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane de lasediul Organizatorului.

 

 

SECTIUNEA 9: FORTA MAJORA

 

9.1. In cazul aparitiei unui caz de FortaMajora in intelesul notiunii de la sectiunea 2 litera (a) din prezentul Regulament, daca osituatie de Forta Majora impiedica sau intarzie total sau partial executareaRegulamentului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privindindeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sauintarziata. 

 

9.2. Organizatorul, daca invoca Forta majora, esteobligat sa comunice participantilor existenta acesteia in termen de 5 (cinci)zile lucratoare de la aparitia respectivului caz de Forta Majora. Comunicarease va realiza prin orice mijloc posibil de comunicare.

 

 

SECTIUNEA 10: DIVERSE

 

10.1. Organizatorul este indreptatit sa ia toatemasurile necesare in caz de tentativa de frauda a acestei Campanii, abuz sauorice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acesteiCampanii/Campanie. 

 

10.2. Participarea la aceasta campanie implicaacceptarea prevederilor prezentului Regulament. Prin participarea la campanie,Participantii accepta ca datele lor comunicate Organizatorului sa intre inbaza de date a Organizatorului.

 

10.3. Campania promotionala se va derula conformprezentului Regulament care este obligatoriu pentru toti Participantii.

 

10.4. Prezentul acord este supus in intregimelegii romane.

 

10.5. Prin inscrierea laaceasta Campanie, participantii, precum si toti cei implicati in acestcampanie, sunt de acord si accepta in mod irevocabil prevederile prezentuluiRegulament, intelegand pe deplin modul de functionare al campaniei.

 

10.6 Eventualelereclamatii legate de derularea campaniei se vor putea trimite pe e-mail laadresa juridic@fitermanpharma.ro sau la adresapunctului nostru de lucru: Sos. Pacurari, nr. 127, etaj 1, Iasi, pana la dataextragerii la campanie. Organizatorul nu se obliga sa intretina corespondenta cusolicitantii unor revendicari necastigatoare care apar ulterior acordariiefective a premiilor.

                           

Citește și...

Am selectat câteva articole care s-ar putea să te intereseze. Nu ezita să arunci o privire și să ne spui părerea ta!